ΠΟΛ.1027/25.1.2001 Υποχρεώσεις ως προς το ΦΠΑ κατά την επιστροφή επενδυτικού αγαθού αποκτηθέντος με τη διαδικασία της υπ αριθ. Π.2869/1987 απόφασης

ΠΟΛ.1027/25.1.2001
Υποχρεώσεις ως προς το ΦΠΑ κατά την επιστροφή επενδυτικού αγαθού αποκτηθέντος με τη διαδικασία της υπ αριθ. Π.2869/1987 απόφασης

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1008837/341/68/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Π. Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ.: 1027

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις ως προς το ΦΠΑ κατά την επιστροφή επενδυτικού αγαθού αποκτηθέντος με τη διαδικασία της Π.2869/1987 Απόφασης.

1008837/341/68/Α0014/ΠΟΛ.1027/25.1.2001

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τις υποχρεώσεις ως προς το ΦΠΑ κατά την επιστροφή επενδυτικού αγαθού που αποκτήθηκε με τη διαδικασία της υπ’ αριθ. Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987  απόφασης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Κατά την πώληση επενδυτικού αγαθού με τη διαδικασία της υπ’ αριθ. Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987  απόφασης, η προμηθεύτρια επιχείρηση εκδίδει τιμολόγιο ή τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής, στο οποίο χρεώνει τον αναλογούντα ΦΠΑ, τον οποίο όμως δεν εισπράττει, αναγράφονται σ’ αυτό την ένδειξη “ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ Φ.Π.Α. – ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Π.2869/2389/4.5.1987”. Την αξία του τιμολογίου περιλαμβάνει στις εκροές απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης, Κωδ. 315 – Πίνακας Δα’ (Εντυπα 050 και 051 – ΦΠΑ, έκδοση 2001) της περιοδικής δήλωσης της οικείας φορολογικής περιόδου.

Ο αγοραστής υποχρεούται να περιλάβει την αξία και τον αναλογούντα φόρο του αποκτηθέντος με τη διαδικασία της απόφασης επενδυτικού αγαθού στην περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου που αποκτήθηκε, προσαυξάνοντας την αξία τόσο των φορολογητέων εκροών, όσο και των εισροών, καθώς και το φόρο τόσο των εκροών, όσο και των εισροών. Επίσης, την αξία του τιμολογίου προσθέτει στο ποσό του Κωδ. 318 – Πίνακας Δα’ (Εντυπα 050 και 051 – ΦΠΑ, έκδοση 2001) της ίδιας περιοδικής δήλωσης.

2. Εφόσον το επενδυτικό αγαθό επιστραφεί, τότε ο πωλητής στο πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδει πρέπει να αναγράφει την αξία και τον αναλογούντα ΦΠΑ, σημειώνοντας τον αριθμό και την ημερομηνία του τιμολογίου πώλησης ή του τιμολογίου – δελτίου αποστολής, καθώς και την ένδειξη “Η ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Π.2869/2389/4.5.1987 – Φ.Π.Α. ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ”. Την αξία του πιστωτικού αυτού τιμολογίου περιλαμβάνει αφαιρετικά στις πωλήσεις με δικαίωμα έκπτωσης στην περιοδική δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου.

Ο αγοραστής περιλαμβάνει την αξία του πιστωτικού τιμολογίου αφαιρετικά τόσο στις εκροές, όσο και στις εισροές, καθώς και τον αναλογούντα φόρο αφαιρετικά από το φόρο των εκροών και το φόρο των εισροών στην περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου που εκδόθηκε, εφόσον πρόκειται για διαφορετική φορολογική περίοδο από αυτή της απόκτησής του. Επίσης, στην ίδια περιοδική δήλωση αφαιρεί την αξία του πιστωτικού τιμολογίου από το ποσό του Κωδ. 318 – Πίνακας Δα’ (Εντυπα 050 και 051 – ΦΠΑ, έκδοση 2001). 
http://www.taxheaven.gr